DJ樸恩智令你愛回家開心執拾?

光影言志辨 於 25/04/2020 發表 收藏文章
假如,以上女孩同你愛回家開心執拾,做家務;會唔會比肯同你捱麥噹噹嘅女孩,更加之「美好」?
嚟自南韓DJ家族又一員嘅DJ Henney(樸恩智Eunji Pyo)音樂打碟勁(上圖),但原來令你發白日大夢更勁?
最近,佢喺社交網上上載圖及片---一個愛回家開心執拾做家務嘅鄰家女孩乖形象---呼之突出?大家睇睇:
(點解你張床會咁亂?)
(張被打晒結?!)
(枕頭又...)
(唉!)
(執番靚張床,瞓得好亦做得好!)
(睇!床被都貼貼服服)
(張梳發又點呀?)
(執靚啲)
(仲有D污糟衫褲衣物呀?)
(執乾淨晒---醒你呀---BB!)
我(樸恩智Eunji Pyo)講緊嘅係---我隻BB狗咋?你以為真係"登室上床"呀?
參考:
Fanpiece/HK01/yahoo/youtube/東方日報/ DJ Henney(樸恩智)社交網/各大討論區/相關網頁及網圖等
(Home Alone?)
童顏鄰家女孩Feel嘅 DJ Henney(樸恩智)---原來已經32歲!吓?一D都唔似...
唔單止做家務...仲好深閨做宅女?
彈彈琴!
煮煮飯!
仲...咁好手勢...好多遐想呀?!
喺床上打機...你諗緊D咩嘢呢?

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→