DSE零分示範3-「傳統往往是創新的包袱」

柳絮 於 11/05/2016 發表 收藏文章
好多人都覺得創新,就要破舊。
其實只有承舊,先可以創新。
做個簡單既實驗證明比大家睇:你而家試下幻想一種全新既生物。
有咩咁難姐?龍頭,蛇尾,人身,狗腳仲唔係全新?地球上一定無啦!
龍,頭,蛇,尾,人,身,邊樣野係你「完全憑空」創新出黎?
就算係龍,都係五千前年已經存在既傳說。
將舊野改造,重造,加工,係創新既方法。
真正創新既野,係冇需要,亦冇可能脫離傳統。
如果我地要完完全全從零「創新」一種生物出黎,就必需要先排除曬所有現有既一切。
佢既唔係動物,又唔係植物,咁佢係咩?要完全創新既話,最後只會變成一舊你根本無法描述既不知名物體。
你講高大,人自然有對「高大」既傳統想像,你講牛頭馬面,人亦有能力將人同牛同馬三者拼合起黎想像。
正正因為創新其實係係人既固有知識(傳統)中變奏。
但當一旦要將傳統完全拋棄,其實就等同將所有現存既規則一口氣通通打破,結果只係會令新野變得無以名狀。

新同舊係相對既概念,兩者係相互存在。
你話呢隻手錶新買,係相對你買左三年個隻舊手錶而言。
所以咁睇,冇舊亦都冇新。

不思進取還不思進取,傳統還傳統。
正正因為傳統有唔完美既地方,人類先會不斷諗辦法改善佢。
先會不斷創新。
正正因為唔滿足於傳統既方法,先會有人去研究新既方法。

好多人會將傳統錯誤解讀,從而以「傳統唔一定好」做論點,推論出「傳統會係創新既包袱」呢個結論。
呢種講法最吊詭既地方係,佢將題目二元對立分割開左,傳統同創新就係好同壞既比較。
而我既睇法轉番轉:每個傳統都有佢好同壞既地方,就正如每個創新,都有好同壞既地方。
傳統同創新,係唔同時間點上既同一件事。
標籤: dse  中文  作文  ‬第三題  ‬最後一篇‬  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→